Seletct Theme
| Font Size

जिला मुख्यालय में स्थित समन्वय केन्द्रो की सूची

सरल क्रमांकसमन्वय संस्था का नामदूरभाष (कार्यालय)दूरभाष (निवास)मोबाईल
1 शा. बहु उ.मा.वि. राजनांदगांव 07744-224727 9424110866
2 शा. बहु उ.मा.वि. कवर्धा 07741-23206007741-2320199424370290
3 शा. बहु उ.मा.वि. दुर्ग 0788-23338850788-23331009893034769
4 शा. बहु. उ.मा.वि. रायपुर 0771-232288594255553439425509255
5 शा. बहु उ.मा.वि. धमतरी 07722-24065707722-2373729893840525
6 शा.आदर्श कन्या उ.मा.वि.महासमुन्द992675212507723-2229199926752125
7 शा. बहु उ.मा.वि. जगदलपुर बस्तर 07782-222116 9407768700
8 शा. नरहरदेव उ.मा.वि. कांकेर 07868-24131394242849989424274945
9 शा. बहु उ.मा.वि. दन्तेवाड़ा 07856-252409 9406003723
10 शा. बहु उ.मा.वि.अंबिकापुर सरगुजा07774-24051507774-2350579425581713
11 शा.बा. रामानूज उ.मा.वि बैकुठपुर कोरिया07836-232117 9425231177
12 शा. बहु उ.मा.वि. बिलासपुर 07752-414161,64354407752-4033159993250638
13 शा. बहु उ.मा.वि. क्र.-2जांजगीर-चांपा07759-22200607759-2227469424154428
14 शा. बहु उ.मा.वि. साडा कोरबा 07759-24558807759-2265139827481100
15 शा. नटवर बहु उ.मा.वि. रायगढ़07762-223263 9827103003
16 शा. बहु उ.मा.वि.जशपुर नगर जशपुर07763-223273 93290-16510